fbpx

Concediere Nelegală – Despăgubiri

 

Concediere Nelegală 

Despăgubirea salariatului prin plata salariului chiar dacă salariatul a lucrat în altă parte

Autor Cosmin Poenaru – Avocat

cosminpoenaru.ro/

  1. Paul proprietarul companiei o concediază pe Ana – angajata companiei în 2018. Motivul concedierii este că aceasta nu a vrut să semneze un act adițional la contractul de muncă, prin care i se reduce salariul și i se măresc unele obligații.
  2. Ana este concediată nelegal deoarece nu a săvârșit nicio abatere disciplinară prevăzută de lege sau regulamentul de organizare interioară.
  3. Ana dă în judecată compania lui Paul și câștigă ca despăgubiri echivalentul salariilor din 2018 până în 2020, când hotărârea instanței a rămas definitivă, chiar dacă Ana nu a lucrat la Paul în acest timp și chiar dacă Ana a lucrat în acesta perioadă în altă companie.

 

Legislație relevantă Codul Muncii:

Art. 16

(1)Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii de către salariat. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

(2)Anterior începerii activităţii, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă cel târziu în ziua anterioară începerii activităţii.

(3)Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

(4)Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariaţii care prestează activitate în acel loc.

(5)Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

(6)Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.

(7)Fac excepţie de la prevederile alin. (6) concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condiţiile art. 155 şi 156

Art. 41

(1)Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părţilor.

(2)Cu titlu de excepţie, modificarea unilaterală a contractului individual de muncă este posibilă numai în cazurile şi în condiţiile prevăzute de prezentul cod.

(3)Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:

a)durata contractului;

b)locul muncii;

c)felul muncii;

d)condiţiile de muncă;

e)salariul;

f)timpul de muncă şi timpul de odihnă.

Art. 80

(1)În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

(2)La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.

(3)În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.

Contactează Avocat
close slider